Катедра "Въоръжение и технологии за проектиране "

Началник: полк. доц. д-р инж. Ванко Ганев
Технически сътрудник: ст. с-т Янко Янков
Телефон за връзка:
054 801 040 / вътр. 54 245
e-mail: vtp@aadcf.nvu.bg

История на катедрата

Катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ е създадена на 01.07. 2016 г. с приемането на длъжностно разписание БМ 558. При основаването на Национален военен университет „Васил Левски“ с Решение на Народното събрание, обн., ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г., катедрата е в състава на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от полевата артилерия“.

Катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ е приемник на катедри „Ракетно-артилерийско въоръжение” и „Машиностроителна техника и технологии” от бившето Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ - гр. Шумен.

 


Мисия

Катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ е основно структурно учебно-научно звено във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Осигурява обучението на курсанти, студенти, докторанти  и специализанти по две основни направления: „Артилерийско и зенитно въоръжение, оптика и бойни припаси” и „Компютърни технологии за проектиране“. Провежда научноизследователска и научно развойна дейност в областта на отбраната, сигурността и техническите науки.

Основни задачи на катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“

1. Провеждане на обучение на курсанти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2 Военно дело по специалност:  „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализации „Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и бойни припаси” и „Полева артилерия”;

2. Провеждане на обучение на студенти в редовна и задочна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3  Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни технологии за проектиране“;

3. Провеждане на обучение на специализанти в курсове за длъжностна и целева квалификация на Министерство на отбраната:

  • „Старши помощник (помощник) - началник в отделение G4 (S4) по експлоатация, отчет и отчетност на въоръжение и техника, боеприпаси, оптични и електроннооптични прибори и средства за индивидуална балистична защита“;
  • „Експлоатация и ремонт на електроннооптични прибори“.
  • „Командири на роти и взводове по експлоатация на въоръжението, боеприпасите, оптичните и електроннооптичните прибори и средствата за индивидуална балистична защита“;
  • „Извършване на регламентни работи, техническо обслужване и контрол на техническото състояние на изделия 9К111М/9К113М - комплект, с контролно - проверовъчни машини 9В838/9В871М“.

4. Провеждане на обучение на докторанти по докторска програма „Динамика,балистика и управление полета на летателни апарати”;

5. Извършване на научноизследователска и научно развойна дейност в областта на отбраната, сигурността и техническите науки. 

Учебно-материална база:

Катедрата разполага с богата и уникална за страната учебно-материална база: специализирани кабинети за изучаване на артилерийските системи на въоръжение в БА, полигонна база и артилерийски стрелкови полигон „Марково“.

Академичният състав на катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ e екип от опитни специалисти, който предлага на обучаемите актуални и интересно поднесени знания от различни области на науката.

- Професори - 1;

- Доценти – 4;

- Главни асистенти – 0;

- Асистенти – 3.

Звание, име, презиме и фамилия

Научна длъжност

Електронен адрес

1

полк. проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев

професор

kraskalev@abv.bg

2

полк. доц. д-р инж. Ванко Вълчанов Ганев

доцент

vvganev@abv.bg

3

подп. доц. д-р инж. Цоню Григоров Цонев

доцент

coni19@abv.bg

4

м-р инж. Стамен Илиев Антонов

асистент

stamantonov@abv.bg

5

доц. д-р инж. Георги Николов Мазаджиев

доцент

g_mazadjiev@abv.bg

6

ас. инж Росен Недков Лазаров асистент poceh_69@abv.bg

7

ас. инж. Димитър Йорданов Димитров

асистент

d.dimitrov_steel@abv.bg

8

лейт. инж. Яна Димитрова Димитрова

докторант

dimitrovax2yana@gmail.com

  

Дисциплини преподавани в катедра „Въоръжение и технологии за проектиране ”

1. CAD/CAM/CAE системи
2. Балистика
3. Барути и взривни вещества
4. Бойни припаси
5. Експлоатация на бойни припаси
6. Изкуствен интелект
7. Инженерна графика
8. Компютърен анализ и синтез на механизми и механични системи
9. Компютърни системи за управление
10. Компютърни технологии за проектиране
11. Компютърно моделиране на елементи
12. Компютърно моделиране на напрегнато и деформационно състояние
13. Компютърно моделиране на процеси в металообработването
14. Компютърно моделиране на термодинамични процеси
15. Компютърно моделиране на флуиди и термодинамични процеси
16. Компютърно проектиране на технологични процеси
17. Конструкция и проектиране на оръжейни системи
18. Материалознание
19. Машинознание
20. Методи на изкуствения интелект
21. Моделиране на процеси в металообработването
22. Оптични системи и оптикоелектронни измервателни средства
23. Основи на инженерното проектиране
24. Основи на ракетно-артилерийското въоръжение
25. Отчетност на въоръжението и БП
26. Проектиране на инструменти и инструментална екипировка
27. Проектиране на машини и роботи
28. Проектиране на оръжейни системи
29. Проектиране на стрелково оръжие
30. Проектиране с CAD/CAM/CAE системи
31. Ремонт на оптични системи
32. Роботизирани системи
33. Системи за логистично осигуряване
34. Специализирани компютърни системи
35. Стрелково оръжие и контрол над взривните вещества и боеприпасите
36. Съвременни информационни технологии
37. Тактика на логистичните формирования
38. Теория на машините и механизмите
39. Термодинамика и флуиди
40. Техническо документиране
41. Технология на оръжейното производство
42. Технология на ремонта на РАВ
43. Устройство на артилерийски системи

 


Страницата е обновена на 12 януари 2022, 10:40 часа
Назад
Върни се горе