Катедра "Комуникационни мрежи и системи"

Началник: 
Специалист: Даниела Николаева
Телефон за връзка: 054 801 040 / вътр. 54215
e-mail: kis@aadcf.nvu.bg

История на катедрата

Обучението на военни специалисти с висше образование в областта на комуникационните и информационните системи датира от 1958 г., когато се приемат първите петгодишни випуски по специалността „Свързочни войски“ (СвВ) в Народното военно инженерно свързочно училище (НВИСУ) „Г. Дамянов“ – гр. Силистра, и по специалността „Радиотехнически войски“ (РТВ) в Народното военно артилерийско училище (НВАУ) „Г. Димитров“ – гр. Шумен. През 1972 г. в бившето ВВУАПВО „П. Волов“ – гр. Шумен, се създава катедра „Военна кибернетика“, която в периода 1972–1986 г. подготвя ежегодно випуск от 10-15 офицери, които получават назначения в изчислителните центрове на армиите и на Министерството на отбраната (МО). През 1986 г. катедра „Военна кибернетика“ се преобразува в катедра „Автоматизация управлението на войските“ (АУВ) с 3 предметно-методически комисии –„Изчислителна техника“, „Информатика“ и „Автоматика“. Полагат се основите на подготовката на хардуерни и софтуерни специалисти за военните информационни системи (ВИС) на БА.

Катедра „Комуникационни мрежи и системи“ е наследник на богатите традиции на бившите ВВОВУ „В. Левски“ – гр. В. Търново, и ВВУАПВО „П. Волов“ в областта на подготовката на специалисти за комуникационните и информационните системи на Българската армия. Катедрата е създадена на 01.09.2002 г. в състава на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ на основание на Решение на НС на РБ от 14.06.2002 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 62 от 25.06.2002 г. За първи началник на катедрата е избран полк. инж. доц. дтн Борислав Йорданов Беджев, който ръководи катедрата до 2007 г. През месец февруари 2008 г. за началник на катедрата е избран подп. инж. доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов. От декември 2011 г. длъжността се изпълнява от полк. инж. доц. д-р Михаил Александров Михайлов, а от месец април 2013 г. за началник на катедрата е избран полк. инж. доц. д-р Росен Атанасов Богданов.

Катедра „Комуникационни мрежи и системи“ извършва обучение на:

 • курсанти и студенти в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ по гражданска специалност „Комуникационна и компютърна техника“;
 • специализанти в курсове по направление „Комуникационна и компютърна техника“;
 • докторанти по научни направления: 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация“ и 02.07.20 „Комуникационни мрежи и системи“.

Основни задачи:

 • Насочване на усилията на академичния състав на катедрата към пълно изпълнение на изискванията на квалификационните характеристики и учебните планове.
 • Насочване на научната работа към усъвършенстване на технологиите на обучение, изследване на ефективността и подобряване на качествените параметри на въоръжението и техниката, разработка на тренажорни комплекси и симулатори.
 • Усъвършенстване на командно-организаторската работа за изграждането на курсантите и специализантите като квалифицирани военни специалисти.

Дисциплини преподавани в катедрата

 1. Радиовълни, антенно-фидерна и микровълнова техника;
 2. Импулсни и цифрови устройства;
 3. Основи на комуникационните системи;
 4. Комутационна, мултиплексна и кабелна техника;
 5. Комуникационни терминали;
 6. Оптикоелектроника и оптични комуникации;
 7. Електромагнитна съвместимост;
 8. Предаване на данни и компютърни комуникации;
 9. Безжични мрежи;
 10. Моделиране в комуникациите;
 11. Програмни езици;
 12. Програмни среди;
 13. Видео- и аудио-техника;
 14. Основи на цифровата телевизия;
 15. Криптография в комуникационните и информационни системи;
 16. Хардуерни и софтуерни технологии за защита на информацията.

Състав на катедрата към м. юли 2016 г.

По списък академичният състав е 8 души, от които 5 офицери и 3 цивилни служители.
По научно звание и длъжност в състава на катедрата има 3 доценти, 1 главен асистент с образователна и научна степен „доктор“ и 4 асистента.

 

 

доц. д-р инж. Михаил Александров Михайлов

e-mail: m_a_mihaylov@abv.bg

доц. д.т.н. инж. доц. д-р инж. Николай Жечев Кулев 

e-mail: nz_kulev@abv.bg

м-р инж. д-р Йосиф Венелинов Йосифов

e-mail: josifov02@abv.bg

к-н инж. Линко Георгиев Николов

e-mail: linkonikolov@abv.bg

к-н инж. Дянко Койчев Хубенов

e-mail: d_hubenov@abv.bg

ac. инж. Живко Петров Петров

e-mail: jikopeko@abv.bg

Страницата е обновена на 29 май 2023, 08:16 часа
Назад
Върни се горе